zapis 22

Home

Zápis z akce „Svařák 2005“ uskutečněné dne 10.12. 2005

 

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - omluven

p. Robert Šindelář - neomluven

p. Kulík - omluven

dalších 30 hostů

 

Na dnešní den připadla tradiční akce „Svařák 2005“.Z bezpečnostních důvodů,aby v případě teroristického útoku nebyla zničena celá naše organizace,bylo rozhodnuto,že se z nejužšího vedení nezůčastní pan Veselý,který by případnou tragédii nejlépe zaznamenal.Zároveń by napsal i nejlepší nekrolog pana předsedy pro celosvětová média.Jako kádrová rezerva zůstal doma i pan Kulík. Naopak pan Šindelář měl na akci pana předsedu doprovázet a snad ze strach a dokonce bez omluvy tak neučinil.Toto hrubé porušení kázně bude projednáno a potrestáno na nejbližší pravidelné schůzi. 

 

Již s hodinovým předstihem se dostavili na nejvýznamnější náměstí historické Prahy, pan místopředseda s rodinou a čekatelkou Fundulou. Ti pod záminkou prohlídky historických prostor Staroměstské radnice, hledali inspiraci v sálech,kde sídlili pražští radní,pro přestavbu obecního úřadu v naší obci, po volbách.Zvláště zajímavé bylo podzemí,které bylo využíváno jako vězení v dobách,kdy měla radnice ještě moc soudní.To bychom mohli zřídit např. z kotelny. Při prohlídce došlo ještě k malému incidentu,když se čekatelka Fandula , ve snaze upoutat na sebe předsedovu pozornost nějakým hrdinským činem,snažila zadržet násilím procesí apoštolů na orloji o minutu a půl,aby tak seřídila tuto světoznámou památku dle předsedova času. Bohužel toto se jí nepovedlo,nebo´t se setkala se značnou nevolí japonských turistů a ti ji strhli zpátky mezi nás.Orloj tak dál šlape dle Mistr a Hanuše napřed.  .

 

V 15.00 středoevropského(14.58:30 předsedova – dále už jen p.č.) se pod  vánočním stromem,tentokrát dovezeném až z Rudolfova dolu v Jánských Lázních, scházejí první účastníci(místopředseda,paní místopředsedová,starší syn pana místopředsedy a čekatelka Fandula . Prakticky v zápětí (15:00 p.č.) doráží i pan předseda,paní předsedová,pan budoucí předseda(syn současného předsedy) a dcera pana předsedy-všichni v novém krásném oblečení. Zároveň doráží také majitel většiny stánků p.Fantyš s chotí a vzácná návštěva až z Plzně slečna Veronika(toho času v požehnaném stavu).Poté dorazily Lucka(kamarádka Fanduly,která se o naší organizaci doslechla mezi studenty šířící kopie našich zápisů, pokoutně stažených z internetu, po vysokoškolských kolejích) a v slušivé pletené čapce Johana .

 

Během dalších několika minut přichází novomanželé Frühaufovi a pánové Novotný,Pazour a Setnička.

Pan předseda se významně podíval na hodinky a smutně konstatoval,že docházka je hrozná a zvláště někteří čekatelé by se měli nad sebou zamyslet.Rovnou také navrhuje potrestání nezodpovědných jedinců.

 

Následně pan místopředseda s budoucím předsedou a budoucím místopředsedou vyráží na radniční věž, kde vzniká fotoreportáž historického jádra města zapsaného na seznam UNESCO. Fotoreportáž je stejně jako další zajímavé fotopostřehy umístěna na našem webu.

 

Těsně po čtvrté hodině odpolední p.č. konečně přichází také věčný čekatel ing.Šamša s rodinou.Jeho výmluva,že to špatně odhadl,protože v novém miléniu využil městskou dopravu teprve podruhé,zdá se poněkud přitažená za vlasy.Kredit si následně trochu vylepšuje,když zakoupí nejužšímu vedení organizace pečené kaštany-oblíbenou to předsedovu pochoutku.Hned se také tasí s kritikou dopisu poslanci Tlustému,ve kterém jsme požadovali aby byl na nejbližším zasedání poslanecké sněmovny navržen 5.prosinec jako nový významný den našeho státu. Rozproudila se ostrá výměna názorů,kterou ukončil až rázný předsedův výrok-Nic se zatím posílat nebude.(kopie dopisu je součástí dnešního zápisu)

 

Dále byl projednán stav příprav na výroční schůzi:

- p.Kulíček ještě upřesní termín a připraví slavnostní projev

- p.Neděla připraví pozvánky a rovněž projev

- p.Veselý navrhne zasedací pořádek,vyhodnotí kvíz(viz.dále) a připraví ročenku

- p.Kulík zajistí organizační stránku věci na místě samém(zablokuje sál)

- p.Šindelář připraví výzdobu(nástěnky,portrét předsedy,poličku na bystu)

- p.Křepela vytvoří předsedovu bystu

 

V davu adventních  návštěvníků jsou v místech skonu 27 českých pánů, v pro náš národ smutné pobělohorské době spatřeni další Štěpánovští občané. Opět se ukazuje že věhlas naší organizace daleko předčil naše očekávání. Přímo u našeho stanoviště,které se díky štědrosti p. Fantyše,přesunulo k jednomu z jeho stánků začíná být těsno(J.Veselý se slečnou,P.Veselý,T.Sobota,J.Hájíček,L.Chvojka,I.Kopecká,M.Vilím,M.Vopálka,M.Obertíková atd.)

 

Je vyslovena pochvala ing.Včelákové za pozorné čtení dokumentů naší organizace.

 

Vysloveno rozčarování z nového výtisku zpravodaje,kde chybí tradiční fotky.Obsah je třeba řádně prostudovat a probrat na příští schůzi.

 

Po vzoru zpravodaje bude i pan zapisovatel požádán aby vytvořil malý všeobecný kvíz znalostí minulých zápisů,ten by mohl být umístěn na webu a nejúspěšnější luštitel by si vyzvedl cenu na výroční schůzi – společné foto s panem předsedou.

 

V týdnu přišla pí. Nedělové SMS tohoto znění: CENZUROVÁNO. odesílatel pí Kulíčková. Po chvilkové nejistotě,zda pí.předsedová není čtyřprocentní, pochopila p.místopředsedová, že se pí. Kulíčková přešáhla a SMS měla letět přes celou Evropu až do předsedova kamionu. Ten zatím kdesi na francouzské riviéře marně čekal na zprávu od rodinného krbu. Zatoulanou SMS samozřejmě pan předseda obdržel. P.místopředseda dojat krásným vztahem v předsedově rodině navrhuje aby si manželé svoji elektronickou komunikaci ukládali a poté vydali po vzoru našeho bývalého prezidenta(dopisy Olze) knihu s názvem SMSky Marcele.

 

Kromě setkání Svařák 2005 probíhalo v našem hloučku u stánku se svařákem i setkání „Záchranář 05“ kde se sešli zástupce Hasičského záchranného sboru z Vlašimi (p.Pazour) s vedoucí záchranné služby v Benešově(p.Fantyšová).Ti zde probrali většinu záchranných akcí tohoto roku-jak úspěšných tak i neúspěšných.

 

Kolem 18 hodiny p.č. jsme se začali rozcházet. Někteří domu,záchranáři ke Katovi a my ostatní k Pivrncovi, tam jsme se ještě spojili mobil mostem s panem zapisovatelem,abychom ho stručně informovali o dění na akci.

 

Zde zápis končí,jelikož pan místopředseda,zástupce zapisovate, upadá do deliria a pouze fotografuje.

 

Jménem celé organizace přeji všem krásné vánoce a těším se na slavnostní schůzi dne 25.12.2005 ve 20.00.pč.

 

místopředseda

 

 

Poděkování sponzorovi:

 

p. Fantyš – I-XXI. občerstvení

 

 

Zvláštní poděkování Pražské informační službě za prohlídku Staroměstské radnice,společnosti Eurotel za zprostředkování spojení se zapisovatelem, pořadatelům vánočních trhů firmě Taiko a především sl.Lejčkové za ubytování pana místopředsedy s rodinou.

Několik čísel: Přímo na ploše náměstí se akce zúčastnilo 29 dospělých,3děti + ,jedno zatím nenarozené, na Staroměstském náměstí bylo 87 stánků zhruba 5000 turistů(z toho bylo viděno 15 občanů Trhového Štěpánova)

Přílohy:

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dopisu poslanci Vlastimilu Tlustému
Vážený pane, poslanče obracíme se na Vás s návrhem nového zákona. Předem děkujeme za kladné vyjádření k naší žádosti a za přednesení návrhu na nejbližší schůzi parlamentu České republiky.Zároveň od nás prosím přijměte pozvání na výroční schůzi naší organizace,která se koná dne 7.1.2006 v restauraci „U Ríši“ v Trhovém Štěpánově.Bližší informace získáte na našich stránkách: www.nasepartaj.xf.cz

 

Návrh

 

Organizace 5.listopadu

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

 

Návrh na prohlášení 5 prosince, významným dnem České republiky je vyjádřením úcty naší organizace k tomuto datu,kdy se do Trhového Štěpánova přistěhoval náš předseda pan Karel Kulíček. Problémy naší společnosti to  nevyřeší, ani to není jeho účelem. Účelem je ukázat panu předsedovi, že si ho společnost váží a zároveň ukázat společnosti, že pan Kulíček je hoden úcty, ocenění a podpory.

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s právem Evropské unie ani s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Návrh nemá dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.

Vzhledem k jednoduchosti a nekonfliktnosti navrhované úpravy, předkladatelé navrhují, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byl s návrhem vysloven souhlas již v prvním čtení.

 

 

Platné znění zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.,

s vyznačením navrhovaných změn:

 

§ 4

Významné dny

 

 

(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen – Mezinárodní den žen, 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 5. květen – Květnové povstání českého lidu, Den matek, 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad – Den válečných veteránů (dále jen „významný den“).

 

(2) Významné dny jsou dny pracovními.