zapis 15

Home

Zápis z výjezdního zasedání 3.9. 2005

 

Prezence:

 

p. Kulíček - předseda

p. Neděla - místopředseda

p. Veselý - zapisovatel

 

Ostatní - cca 40 hostů, jmenný seznam není k dispozici

 

 

Jako tečku za náročným pracovním programem letošního léta bylo pro odlehčení a načerpání nových sil uspořádáno výjezdním zasedání v příjemném prostředí areálu vodáckého kempu v Horce nad Sázavou.

 

Na počest tohoto zasedání zorganizoval p. Petr Fantyš sportovní odpoledne se závodem v triatlonu, dětskými soutěžemi a vepřovými hody.

 

Abychom dali dostatečně najevo, že se nikterak nevyvyšujeme nad nečleny naší organizace, aktivně jsme se zapojili do triatlonového závodu, pro který předseda určil následující strategii:

 

            1.         p.Neděla jakožto aktivní sportovec po absolvování plavecké části triatlonu vyrazí                           v čele cyklistického pelotonu a starosty obcí jimiž trasa závodu prochází bude                                      informovat o brzkém průjezdu předsedy

 

            2.         kromě toho p. Neděla pro větší slávu organizace v triatlonu zvítězí

 

            3.         předseda p. Kulíček vyrazí důstojným tempem za hlavní skupinou závodníků (aby                                    místní zastupitelstva měla dostatek času na přípravu uvítacího ceremoniálu)                                          doprovázen p. Kulíčkem mladším  (jeho úkolem bude zabezpečení odvozu                                               květinových a věcných darů) a zapisovatelem p. Veselým (těsnopisný záznam                                       proslovů do připravované knihy předsedových pamětí)

 

            4.         členové uvedeni v bodu č.3 se nezúčastní plavecké a běžecké části závodu - není                          společensky přijatelné aby se předseda s doprovodem pohyboval na veřejnosti mokrý                            a upocený 

 

Přesně podle výše uvedených pokynů cesta dlouhá 37 kilometrů proběhla. Do Ledče nad Sázavou, kde ovace jásající školní mládeže lemující obě strany vozovky nebraly konce, musel být dokonce přivolán servisní vůz aby naložil a odvezl bohaté květinové a věcné dary spolu s p. Kulíčkem mladším, jenž je již nemohl pobrat.

 

Po triumfálním návratu na základnu předseda s doprovodem shlédli slavnostní vyhlášení vítězů, po kterém p. Neděla se zlatým pohárem naplněným šampaňským poděkoval předsedovi za odborné vedení.

 

Následovalo občerstvení dle vlastního výběru a peněženky. Předseda v jeho průběhu zkušeným okem přepočítal množství darů nakupených u jeho nohou a kupodivu nebyl spojen. Požádal p. Veselého o ještě jedno absolvování cyklistické části triatlonového závodu - tentokrát s plným nasazením - zda se někde něco nezapomnělo!

 

Pan Veselý se úkolu s radostí ujal, bohužel žádné další pozornosti již nedovezl. Byl však potěšen, že okruh absolvoval v pro něj rekordní průměrné rychlosti 20,2 km/hod. Vzápětí mu radost zkazil p. Neděla, který spolu s p. Kucharčíkem dosáhl na trati průměru 28 km/hod.

 

Sportovní odpoledne pokračovalo programem pro děti a po jeho skončení vepřovými hody. Začátek schůze byl posunut - vyjímečně na přání p. Neděly - z důvodu sledování  mezistátního fotbalového utkání v televizi až na třiadvacátou hodinu.

 

Ve 23 hodin se zdálo, že již ani nestojí za to se schůzí začínat, ale zde přítomná široká veřejnost si ji vynutila - mnozí kvůli tomuto zlatému hřebu absolvovali dlouhou cestu - dokonce až z Anglie.

 

- takže je účast opět mezinárodní - jak se již na našich zasedáních stává pomalu zvykem

- v minulém zápisu je uvedena chybná informace - nízko letící motorové rogalo si s drakem nespletla         pí Kulíčková, nýbrž pí Veronika

 

- sl. Lejčková si stěžuje na délku minulého zápisu - v pracovní době nemá čas jej podrobně studovat -       délku dnešního zápisu se zapisovatel pokusí omezit

 

- fantastickou novinu přinesl p. Fantyš - zná očitého svědka návštěvy Raye Korna ve Štěpánovské           Lhotě - je jím jeho otec p. Fantyš st. - prý to bylo jinak než uvedl ve svém článku Josef Korn

 

- p. Neděla navrhuje pozvat p. Fantyše staršího na některou z příštích schůzí

 

- sl. Lejčková nevěří v existenci Raye - má za to, že jde o žert - pozveme ji na besedu s p. Fantyšem        starším také

 

- p. Lumír Kovář se seznámil s minulým zápisem a chce znát, zda jsme členy zastupitelstva obce

 

- bohužel zatím pouze působíme jako alternativní zastupitelstvo - odpovídá p. Veselý

 

- opět prší dotazy na jméno naší organizace a zda se zúčastníme příštích komunálních voleb

 

- místopředseda navrhuje začlenění do struktur skomírající Nezávislé erotické iniciativy p. M. Mareše -      na udivené dotazy p. Neděla odpovídá - nač zakládat stranu novou a překonávat tak administrativní       bariéry, když můžeme využít již existující, kde navíc nebude problém s převzetím vedení

 

- na dotaz proč rovnou nevstoupíme do strany pana profesora p. Neděla odpovídá - narušení          stávajících ekonomických vazeb a propracování se na volitelnou pozici by bylo finančně příliš           náročné

 

- hlavní cíl volebního programu byl stanoven logicky - obsadit na radnici všechny tři placené          administrativní pozice

 

- byl proveden bleskový průzkum veřejného mínění s následujícím výsledkem - předseda i             místopředseda mají sympatie potencionálních voličů hlavně z důvodu jejich kladného vztahu k panu       profesorovi (jedna respondentka doslova prohlásila, že pana profesora miluje a je to pro ni bůh   sestoupivší na zem). U osoby předsedy však vadí jeho poněkud xenofobní názory. Místopředseda -            ekolog je přijatelný.

 

- pro velký zájem obecenstva byl uspořádán improvizovaný předvolební mítink

 

Nejprve přítomní vznesli dotaz na program předsedy. Ten je jasný - Ukrajinci, cikáni a Slováci - nucený odsun. Dále rozšíření skládky komunálního odpadu až do Lhoty a výstavba meziskladu vyhořelého radioaktivního paliva v prostoru chráněné krajinné oblasti Štěpánovský potok - což obci přinese nemalý zisk.

 

Místopředseda také přednesl svou vizi - bude nastolena diktatura kapitálu, což obnáší především - zavedení elektronického výběru mýtného na obecních komunikacích, privatizace zdravotního střediska s výběrem vstupného a privatizace obecních lesů. To vše zajištěno pomocí spřátelených společností s ručením omezeným ve stoprocentním vlastnictví rodinných příslušníků vedení.

 

- dotaz - Myslíte, že po tomto prohlášení vás bude někdo volit?

 

- odpověď (p. Neděla) - Jedná se o naprosto standardní, léty prověřené know-how, dávno fungující           na parlamentní úrovni, není tedy důvod domnívat se, že by nemělo být funkční i na úrovni           komunální. Je však pravda, že pro plebejce bude nutno textu oficiálního prohlášení mírně „obrousit          hrany“.

 

  - k tomu dodává p. Veselý - Ano. Nesmí chybět zmínka o posilování transatlantických vztahů -            k tomu lze využít i známosti se zkušeným farmářem z Wisconsinu Rayem Kornem, aktivní podpora George dabl jů Busche v jeho boji za osvobození celé planety a výsadba listnatých stromků na            ladem ležící zemědělské půdě, čímž se v konečném důsledku dosáhne když ne zmenšení, tak             alespoň omezení růstu ozónové díry nad Grónskem.

  No a nakonec samozřejmě nesmí chybět obligátní pravda a láska pro ty voliče, kteří s nostalgií   vzpomínají na zvonění klíči.

 

- dotaz - Bude  dokončena výstavba kanalizace Pod Pasekou?

 

- odpověď (p. Neděla) - Ne. Práce budou zastaveny z důvodu nerentability. Takto ušetřené finance          potom bude možno využít daleko smysluplněji - například se za ně může pořídit několik služebních    automobilů pro funkcionáře místní samosprávy.

 

- dotaz - Zůstanou na obecním úřadě zachována místa asistentky a matrikářky - včetně stávajících          zaměstnankyň?

 

- odpověď (p.Veselý) - Bohužel ne. Tyto pozice neodpovídají dynamice doby a nárokům kladeným na      moderní řízení. Jejich činnost převezmou nově vytvořená oddělení Chief of Executive a Manager of         Government Executive.

 

- dotaz - Nebude to ale finančně nákladnější?

 

- odpověď (p.Veselý) - Děkuji za tento dotaz. Je třeba si uvědomit, že v těchto nově vzniklých     pozicích budou pro veřejnost - tedy pro nás všechny - pracovat špičkoví odborníci a ty pochopitelně        není snadné získat. Tudíž prvotní náklady budou sice vyšší, ale v konečném důsledku bude přínos       pro celou společnost penězi nevyčíslitelný. A abych vás uklidnil, pokud volební výsledky dopadnou        tak, jak předpokládáme, budu obě tato oddělení já osobně zastřešovat a to z domova, čili odpadnou   více náklady na pronájem dalších kancelářských prostor.

 

- dotaz - A pro občany hodláte něco udělat?

 

- odpověď  (p.Kulíček) - Ano. Pro občany trvale hlášené k pobytu v katastru obce je připravena    výrazná sleva na mýtném za pohyb po místních komunikacích. Dále pro občany zavedeme speciální    obecní sazbu rovné daně, z jejíchž výnosů bude dotována výstavba rodinných domků členů vedení.

 

- dotaz - jak velká by měla být sazba této daně - 90%?

 

- odpověď (p. Kulíček) - V tuto chvíli je ještě předčasné hovořit o přesných číslech, ale vzhledem             k délce - respektive krátkosti - volebního období je třeba aby výtěžnost byla co nejvyšší - váš odhad    je však přehnaný.

  Zároveň bych vám chtěl poděkovat za dnešní účast a zájem o naši organizaci a doufám, že do   termínu komunálních voleb ještě budeme mít možnost některé palčivé otázky spolu prodiskutovat.

 

 

Na závěr zasedání předal p. David Setnička, jako výraz díků předsedovi plynový zapalovač s vestavěnou elektrickou svítilnou - a slíbil jej obstarat i pro místopředsedu a zapisovatele.

 

 

Poděkování p. Fantyšovi za přípravu a organizaci doprovodného programu výjezdního zasedání.